Perussivu

AY-tutkinto Pron jäsenille

•AY- tutkinto on tarkoitettu kaikille Pron jäsenille, jotka eivät vielä pitkään ole olleet mukana aktiivi-toiminnassa ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään itseään ja lisäämään työelämätietämystään ja -osaamistaan.
•Tutkinnon tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää kokonaisvaltaisen kuvan ammattiyhdistysliikkeen roolista ja toiminnasta yhteiskunnassa ja työelämässä. Osallistuja syventää tietouttaan järjestö- ja työpaikkatoiminnasta. Tutkinnon jälkeen osallistuja kykenee ottamaan vastaan erilaisia luottamustehtäviä.
•Osallistuminen edellyttää verkko-opiskelumahdollisuutta (käytössä tietokone ja internet) ja osallistumista valtakunnallisiin seminaareihin (2 viikonloppua).
•Tutkinto alkaa aloitusinfo –webinaarilla 11.10.2018 klo 18-19 (verkossa)
•Aloitusseminaari on 27. – 28.10.2018 Kirkkonummella Majvikissa
•Välissä opiskellaan verkossa
•Loppuseminaari on 18. – 19.5.2019 Kirkkonummella Majvikissa
 
AY-tutkinto uudistui. Ensimmäinen uudistettu tutkinto alkaa 27.10.2018
 

AY- tutkinto on tarkoitettu kaikille Pron jäsenille, jotka eivät vielä pitkään ole olleet mukana aktiivi-toiminnassa ja jotka ovat kiin-nostuneita kehittämään itseään ja lisäämään työelämä-tietämystään ja - osaamistaan.
Tutkinnon tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää kokonaisvaltaisen kuvan ay-liikkeen roolista ja toiminnasta yhteiskun-nassa ja työelämässä. Osallistuja syven-tää tietouttaan järjestö- ja työpaikkatoi-minnasta. Tutkinnon jälkeen osallistuja kykenee ottamaan vastaan erilaisia luot-tamustehtäviä. Tutkinnon aikana käsiteltävät teemat on valittu siten, että ne kattavat mahdolli-simman laajasti työelämässä tarvittavia yleistietoja ja -taitoja.
AY- tutkinto toteutetaan ryhmä- ja yksi-lötason monimuoto-opiskeluna. Se koos-tuu kahdesta valtakunnallisesta viikon-loppuseminaarista, joiden välillä opiskel-laan verkossa.
Varsinainen oppiminen tapahtuu pien-ryhmissä, pääosin verkossa. Oppimi-sen tasoon voi itse vaikuttaa. Se määräy-tyy kunkin opiskelijan ja ryhmän aktiivi-suuden ja kiinnostuksen mukaan. Ryh-män itse valitsemasta aiheesta valmistel-tu ja loppuseminaarissa esitettävä loppu-työ kertoo osaltaan työskentelymotivaati-osta ja yhteistyön tuloksellisuudesta.
Tutkinnon voi suorittaa missä tahansa Suomessa. Osallistuminen edellyttää verkko-opiskelumahdollisuutta ja osallis-tumista valtakunnallisiin seminaareihin. Aloitus- ja loppuseminaari ovat kaksi-päiväisiä, valtakunnallisia viikonlopputilai-suuksia. Seminaarit järjestetään Kirkko-nummella Kongressihotelli Majvikissa.
Näihin seminaareihin kokoontuvat kaikki AY-tutkintoa suorittavat ryhmät.
Tutkinnossa perehdytään ryhmän toi-mintaan. Ryhmä on AY-tutkinnon perus-yksikkö, johon kuuluu 4 – 6 jäsentä. Ryhmät perustetaan aloitusseminaarissa Majvikissa. Ryhmät saavat verkkoympä-ristöön tehtävät, sekä niihin liittyvää opis-kelumateriaalia kaikille ryhmille samanai-kaisesti ja samanlaisina. Vastaukset op-pimistehtäviin palautetaan verkkoon an-netun aikataulun mukaisesti.
Omaa työskentelyään koskevista menet-telytavoista, kuten työnjaosta, verkkotref-feistä tai välineistä ryhmät päättävät itse-näisesti.
Tutkinnon ryhmiä ohjaa verkossa ympä-ri Suomea olevat tutorit. Tutorilta ryhmä saa apua ja vinkkejä tutkinnon eri vai-heissa. Tutkinnon valtakunnallisesta to-teuttamisesta huolehtii taustaryhmä.
Opiskelijoille maksuttoman, opintoko-konaisuuden kustannuksista vastaa Am-mattiliitto Pro. Lisätietoa tutkinnosta saat sen valtakun-nalliselta taustaryhmältä
Sami Hänninen 050 594 1044
sami.hanninen@proliitto.fi
Mervi Savonen 050 400 2383
mervi.savonen@proliitto.fi
Petri Varjonen 0500 112 267
petri.varjonen@proliitto.fi
AY-tutkinto uudistui. Ensimmäinen uudistettu tutkinto alkaa 27.10.2018

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

28.12 | 13:46

Miten voin jäsenenä tilata uutiskirjeenne?

...
02.10 | 08:29
Vähän historiaa on saanut 1
02.07 | 13:25
Petankki 2020 on saanut 2
26.09 | 14:49
Etusivumme on saanut 4
Tykkäät tästä sivusta